The Free Technology Academy is closed. To know why, and what may come next, please read here. To find and download FTA resources not listed in these pages, instead, please visit the Free Technology Academy File Archive! Thanks!

Free Master Programme (OUNL)

This page explains the regulations in the Netherlands and at the Open University Netherlands for obtaining a degree in a customised master programme. A so called "free master programme" enables people to follow a personalised learning path combining those course modules of most personal interest and allow them to obtain a master degree, be it not through a defined master programme. Such degree is still officially recognised as Master.  In such way - even without an existing master in Free Software being in place yet at the OUNL -, one could obtain a Free Master focusing on Free Software (though without that in the title).

The rest of the explanation is in Dutch, as this information is only applicable for OUNL enroled students.

Het funderend wetsartikel is artikel 7.3d van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 7.3d. Vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs

Een student die is ingeschreven voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, kan, zelf uit onderwijseenheden die door een instelling worden verzorgd, een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. Indien nodig wijst het instellingsbestuur een examencommissie aan die met de in de eerste volzin bedoelde beslissing is belast.

Daarnaast is er een Regeling Vrije Masteropleidingen Open Universiteit, waarin nadere regels worden gesteld en die in de volgende link als PDF beschikbaar is. In dit stuk wordt ook nog verwezen naar de standaardregeling voor aanschuifonderwijs, die als volgt luidt (uit de Onderwijs- en Examenregeling): 

Artikel 21. Vrijstelling en vrijstellingenbeleid

1. Op verzoek van de student kan de examencommissie vrijstelling voor één of meer tentamens in het kader van een door de student aangegeven opleiding verlenen.

2. Als vrijstellingsgrond voor het vorige lid geldt:

a. elders gevolgd onderwijs van universitair niveau dat, naar het oordeel van de examencommissie, naar inhoud, omvang en niveau in voldoende mate overeenstemt met het vrij te stellen deel van de opleiding van de Open Universiteit en de student daardoor reeds in gelijke of hogere mate een bewijs van bekwaamheid heeft geleverd

b. buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden die, naar het oordeel van de examencommissie, naar inhoud, omvang en niveau, voldoende overeenstemmen met het vrij te stellen deel van de opleiding

3. De examencommissie wint advies in bij de desbetreffende faculteit.

4. Door een student dient altijd een substantiële prestatie bij de Open Universiteit te worden geleverd om een mastergraad van een wo masteroropleiding van de Open Universiteit te kunnen verkrijgen. Deze prestatie omvat minimaal een kwart van het aantal studiepunten van de wo masteropleiding, te weten 17,2 studiepunten bij een éénjarige wo masteropleiding en 30,1 studiepunten bij een tweejarige wo masteropleiding. Onderdeel van deze prestatie is de afsluitende opdracht respectievelijk scriptie behorend bij de wo masteropleiding.

5. Enkel op grond van een vrijstelling wordt niet tot verlening van een getuigschrift door de examencommissie overgegaan.